Lietotāja vienošanās

Šis dokuments «Lietotāja līgums» ir arbuz.lv SIA piedāvājums noslēgt līgumu uz zemāk norādītajiem noteikumiem.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šajā dokumentā un no tā izrietošajās vai ar to saistītajās Pušu attiecībās tiek izmantoti šādi termini un jēdzieni:

а) Pakalpojums – Vietnes un tajā izvietotā Satura kopums, kuram Lietotājam tiek piešķirta piekļuve, izmantojot Platformu.

b) Platforma – Tiesību subjekta programmatūra un aprīkojums, kas integrēts ar Vietni.

c) Vietne – automatizēta informācijas sistēma, kas pieejama tīmekļa vietnē (tostarp apakšdomēnos) https://arbuz.lv.

d) Saturs – visu veidu informācijas materiāli, tostarp tekstuālie, grafiskie, audiovizuālie un citi materiāli, kuriem var piekļūt, izmantojot Pakalpojumu.

e) Tiesību subjekts – arbuz.lv SIA, kam pieder ekskluzīvas tiesības uz Platformu.

f) Lietotājs – rīcībspējīga fiziska persona, kura pievienojas šim Līgumam savās interesēs vai, rīkojoties tā pārstāvētās organizācijas vai individuālā komersanta (labuma guvēja) vārdā vai interesēs, ja to pieļauj šī Līguma un Obligāto dokumentu noteikumi.

g) Statuss – Vietnes funkcionālo iespēju kopums, kuru izvēli veic Lietotājs pēc saviem ieskatiem no Tiesību subjekta piedāvātā klāsta.

h) Pircējs – Lietotājs, kurš ir izgājis reģistrācijas procedūru Vietnē atbilstošā statusā, un kuram ir nodoms izmantot, kurš izmanto vai kurš ir izmantojis Vietnes un/vai uz tās pamata piedāvātā Pakalpojuma funkcionālās iespējas, lai meklētu informāciju par Precēm, pieteiktos Satura saņemšanai, nosūtītu Pārdevējam Preču pasūtījumu un veiktu citas darbības, kas ir pieejamas, pamatojoties uz izvēlēto statusu.

i) Pārdevējs – Lietotājs, kas ir izgājis reģistrācijas procedūru Vietnē atbilstošā statusā, un kuram ir nodoms izmantots, kurš izmanto vai kurš ir izmantojis Vietnes un/vai uz tās pamata piedāvātā Pakalpojuma funkcionālās iespējas, lai izplatītu Saturu attiecībā uz Pārdevēju un tā piedāvātajām Precēm, piesaistītu Pircējus citāda veidā, saņemtu pieprasījumus Preču iegādei, veiktu ar viņiem darījumus un citas darbības, kuras ir pieejamas, ņemot vērā izvēlēto statusu.

j) Darījums – līgums par Preces realizēšanu, kas tiek noslēgts starp Pārdevēju un Pircēju uz Pārdevēja noteikumiem.

k) Preces – būvniecības materiāli, instrumenti, remontam paredzētas preces, kā arī citas preces un saistītie pakalpojumi, kuri tiek piedāvāti Pircējam, izmantojot Vietni.

l) Personīgais kabinets – personīgā Vietnes sadaļa, kurai Pircējs iegūst piekļuvi pēc reģistrēšanās un/vai autorizēšanās Vietnē. Personīgais kabinets ir paredzēts Lietotāja personas datu glabāšanai, Vietnes un/vai uz tās pamata piedāvātā Pakalpojuma funkcionālo iespēju aplūkošanai un pārvaldībai, statistiskās informācijas par veiktajiem Pasūtījumiem un to sniegšanas stadijas apskatei, Personīgā konta pašreizējā stāvokļa aplūkošanai un paziņojumu saņemšanai tam paredzētajā kārtībā. Kopumā Pircēja Personīgais kabinets ir paredzēts pasūtījumu Preču iegādei noformēšanai un izmaiņu veikšanai tajos; Pārdevēja Personīgais kabinets ir paredzēts Pasūtījumu informācijas pakalpojumu sniegšanai noformēšanai un izmaiņu veikšanai tajos, Satura izvietošanai, rediģēšanai un dzēšanai. pieteikumu saņemšanai no Pircēja un Pircēju informatīvajam atbalstam.

1.2. Šajā Līgumā var tikt izmantoti citi termini un jēdzieni, kuri nav norādīti Līguma 1.1. punktā. Šāda termina interpretēšana tādā gadījumā tiek veikta saskaņā ar Līguma tekstu. Ja Līgumā nav atrodama viennozīmīga termina vai jēdziena interpretācija, ir jāizmanto interpretācija, kura ir atrodama: pirmkārt – tajā norādītajos Obligātajos dokumentos, otrkārt – Latvijas Republikas normatīvajos aktos, un visbeidzot – vispārpieņemtajā darījumu praksē un zinātniskajā doktrīnā.

1.3. Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma izmantošana jebkādā veidā un formā noteikto funkcionālo iespēju un mērķu ietvaros, tostarp:

 • Satura aplūkošana, izmantojot Pakalpojumu;
 • reģistrācija un/vai autorizācija Vietnē;
 • Satura ievietošana vai piekļuves tam Vietnē sniegšana, tostarp hipersaišu uz to norādīšana;
 • cita Vietnes un/vai uz tā pamata sniegtā Pakalpojuma izmantošana;

veido Pušu vienošanos uz šī Līguma un tajā norādīto Pusēm Obligāto dokumentu pamata saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 437. un 438. pantu

1.4. Izmantojot kādu no norādītajām Pakalpojuma lietošanas iespējām jūs apliecināt, ka: a) esat iepazinies ar šī Līguma un tajā norādīto Obligāto dokumentu noteikumiem pilnā apmērā līdz Vietnes un/vai uz tās pamata piedāvāto Pakalpojumu izmantošanas sākumam. b) pieņemat visus šī Līguma un tajā norādīto Obligāto dokumentu noteikumus pilnā apmērā bez jebkādiem izņēmumiem vai ierobežojumiem no jūsu puses un apņematies tos ievērot vai arī pārtraukt Vietnes un/vai uz tās pamata piedāvātā Pakalpojuma izmantošanu. Ja jūs nepiekrītat šī Līguma un tajā norādīto Obligāto dokumentu noteikumiem, vai jums nav tiesību noslēgt līgumu uz to pamata, jums ir nekavējoties jāpārtrauc Vietnes un/vai uz tās pamata piedāvāto Pakalpojumu izmantošana. c) Tiesību subjektam ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā (tostarp jebkurā tā daļā) un/vai tajā norādītajos Obligātajos dokumentos bez īpaša brīdinājuma. Jaunā Līguma un/vai tajā norādīto Obligāto dokumentu redakcija stājas spēkā no to ievietošanas Tiesību subjekta vietnē vai Lietotāja informēšanas citādā veidā, ja vien Līguma un/vai tajā norādīto Pusēm Obligāto dokumentu jaunajā redakcijā nav norādīta citāda kārtība.

2. Vispārējie Pakalpojuma lietošanas noteikumi

2.1. Lietotāja šādos dokumentos (turpmāk tekstā — «Obligātie dokumenti») norādīto prasību un noteikumu pilnīga un bezierunu pieņemšana un izpilde zemāk norādītajos gadījumos ir obligāts šī Līguma noslēgšanas noteikums:

a) Konfidencialitātes politika, kas ievietota vai pieejama tīmekļa vietnē https://arbuz.lv/lv/help/privacy-policy-8.html, un satur konfidenciālās informācijas sniegšanas un izmantošanas noteikumus, tostarp Lietotāja un citu Darījuma labuma guvēju personas datus;

b) Informatīvo pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kas ievietoti un/vai pieejami tīmekļa vietnē https://arbuz.lv/lv/help/rules-provision-of-information-services-5.html, un ir Pusēm obligāts dokuments, Lietotājam veicot Pasūtījumu par piekļuves saņemšanu noteiktām un papildu funkcionālajām Pakalpojum iespējām.

2.2. Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma funkcionālo iespēju daļēja izmantošana, kas aprobežojas ar informācijas meklēšanu, Satura apskati un Preces izvēli vispārējai lietošanai paredzētajās Vietnes sadaļās ir iespējama bez maksas, un Lietotājam neveicot iepriekšēju reģistrāciju/autorizēšanos Vietnē.

Pārējā daļā Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma funkcionālo iespēju izmantošana tiek pieļauta tikai pēc Lietotāja reģistrācijas/autorizācijas Vietnē saskaņā ar Tiesību subjekta noteikumiem.

2.3. Funkcionālo iespēju saraksts, kuru izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija un/vai autorizācija, bet atsevišķos gadījumos – maksas piekļuves tiem iegūšana tiek pieļauta pēc Tiesību subjekta vienpusējiem ieskatiem un var laiku pa laikam mainīties.

2.4. Noteiktos gadījumos pēc reģistrācijas veikšanas Tiesību subjekts var uz ierobežotu laiku iepazīšanās nolūkā sniegt Lietotājam piekļuvi paplašinātam Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma funkcionālajām iespējām.

2.5. Izmantojot Vietni un/vai uz tās pamata sniegto Pakalpojumu, Lietotājs apņemas sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par sevi jautājumos, uz kuriem tiek lūgts atbildēt reģistrācijas un/vai autorizācijas formā, kā arī Personīgajā kabinetā, izmantojot Vietnes programmas līdzekļus, un nepieciešamības gadījumā nodrošināt šīs informācijas aktualitāti. Ja Lietotājs sniedz nepatiesu informāciju, vai, ja Tiesību subjektam ir pamats uzskatīt, ka Lietotāja sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepatiesa, Tiesību subjektam ir tiesības pēc saviem ieskatiem bloķēt vai dzēst Lietotāja Personīgo kabinetu, kā arī atteikt Lietotājam citāda veida visa Pakalpojuma vai kādas tā daļas izmantošanu.

2.6. Tiesību subjekts patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Lietotāja datu, kuri tika norādīti reģistrācijas, pasūtījuma noformēšanas vai Darījuma veikšanas laikā, un šajā sakarā pieprasīt apstiprinošus dokumentus, kuru nesniegšana Tiesību subjekta ieskatos varētu tikt pielīdzināta nepatiesas informācijas sniegšanai un būt par pamatu 2.5. līguma punktā noteiktajām sekām.

2.7. Ja Lietotāja sniegtajos dokumentos norādītie dati neatbilst reģistrācijas laikā sniegtajiem datiem, kā arī, ja reģistrācijas laikā sniegtie dati neļauj identificēt Lietotāju, Tiesību subjektam ir tiesības veikt 2.5. punktā norādītās darbības.

2.8. Lietotājs var tikt informēts par Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma izmantošanas tehniskajiem, organizatoriskajiem un komerciālajiem noteikumiem, tos atsevišķi ievietojot Vietnē vai paziņojot Lietotājam par tiem.

2.9. Tiesību subjektam ir tiesības noteikt limitus un citus Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma izmantošanas tehniskos ierobežojumus, par kuriem Lietotājs laiku pa laikam tiks informēts Tiesību subjekta izvēlētajā formā un veidā.

3. Lietotāja garantijas

3.1. Pieņemot šī Līguma noteikumus, jūs apliecināt un garantējat, ka:

3.1.1. jums ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras Līguma par Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma izmantošanu slēgšanai un izpildei;

3.1.2. jūs izmantosiet Vietni un/vai uz tās pamata sniegto Pakalpojumu tikai šajā Līgumā noteiktajos mērķos, ievērojot tā noteikumus, kā arī normatīvo aktu un vispārpieņemtās prakses prasības;

3.1.3. jūs neveiksiet nekādas darbības, kas varētu būt pretrunā vai kavēt Pakalpojuma sniegšanu vai attiecīgo ierīču, tīklu vai programmnodrošinājuma, ar kuru palīdzību tiek sniegts Pakalpojums, darbību;

3.1.4. jūsu veiktā Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma izmantošana konkrētiem mērķiem nepārkāpj trešo personu īpašuma un/vai personīgās tiesības, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus un ierobežojumus un jūsu atrašanās valsts normatīvo aktu prasības, tostarp, bet ne tikai autortiesības un blakus tiesības, tiesības uz preču zīmēm, pakalpojumu zīmes un preču izcelsmes valsts nosaukumi, tiesības uz rūpnieciskajiem paraugiem, tiesības uz cilvēku attēlojuma izmantošanu; jūsu sniegtais Saturs un citi dati nesatur informāciju un/vai attēlus, kas aizskar trešo personu godu, cieņu un reputāciju, kā arī informāciju, kas propagandē vardarbību, pornogrāfiju, narkotikas, rasu vai nacionālo naidu; un jums ir visas nepieciešamās atļaujas no pilnvarotajām personām saistībā ar šāda Satura izmantošanu.

3.2. Pārdevējs garantē arī:

3.2.1. pilnīgas un ticamas informācijas par sevi un reklamētajām Precēm (darbiem, pakalpojumiem un intelektuālās darbības rezultātiem) sniegšanu;

3.2.2. Preču (darbu, pakalpojumu un intelektuālās darbības rezultātu) realizēšanas un piedāvāšanas noteikumu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.2.3. Pircēja personas datu, kas iegūti Pakalpojuma sniegšanas ietvaros, apstrādi tikai saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Konfidencialitātes politiku.

4. Satura izmantošanas licence

4.1. Pieņemot šī Līguma noteikumus, jūs bez atlīdzības sniedzat Tiesību subjektam Pakalpojuma funkcionēšanas nodrošināšanas nolūkā vienkāršu (neekskluzīvu) licenci Satura izmantošanai, kuru jūs pievienojat (ievietojat vai pārraidiet) Tiesību subjekta Vietnei.

4.2. Iepriekšminētā parastā (neekskluzīvā) licence Satura izmantošanai tiek sniegta Tiesību subjektam vienlaicīgi ar Satura ievietošanu Tiesību subjekta vietnē uz visu ekskluzīvo tiesību uz autortiesību objektiem un (vai) blakustiesību, kas veido šādu Saturu, spēkā esamības laiku izmantošanai visā pasaulē.

4.3. Tiesību subjektam sniegtās parastās (neekskluzīvas) licences ietvaros tiek atļauta Satura lietošana šādos veidos:

 • radīt Saturu, t.i. viena vai vairāku Satura eksemplāru izgatavošana jebkādā materiālajā formā, kā arī to ierakstīšana elektroniskās ierīces atmiņā (atveidošanas tiesības);
 • izplatīt Satura eksemplārus, t.i. sniegt piekļuvi jebkādā formā atveidotajam Saturam, tostarp ar tīkla vai citādiem līdzekļiem, kā arī veicot pārdošanu, nomu, izīrēšanu, bezatlīdzības nodošanu, tostarp arī importu jebkādā šādā nolūkā (izplatīšanas tiesības);
 • publiski demonstrēt Saturu (publiskas demonstrēšanas tiesības);
 • paziņot Saturu tādā veidā, kādā jebkurai personai tiek sniegta piekļuve interaktīvajā režīmā no jebkuras vietas un jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem (tiesības uz publisku informēšanu);
 • pārveidot Saturu, t.i. pārveidot vai kā citādi pārstrādāt to, tostarp veikt Satura tulkošanu no vienas valodas otrā (pārstrādāšanas tiesības);
 • tiesības nodot visas vai daļu iegūto tiesību trešajām personām (apakšlicencēšanas tiesības).

4.4. Ja Saturā nav iekļauti autortiesību vai blakustiesību objekti, šī Līguma ietvaros jūs nodrošināt Tiesību subjektam Saturu – datus un citus informatīvos materiālus izmantošanai jebkādā veidā, tostarp iespēju veikt šādu datu ierakstīšanu, sistematizāciju, apkopošanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, grozīšanu), izvilkšanu, iegūšanu, izmantošanu, identificēšanas iespējas likvidēšanu, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu, kā arī nodošanu (izplatīšanu, iesniegšanu jebkādām trešajām personām darbību veikšanai) pēc Tiesību subjekta vienpusējiem ieskatiem.

5. Ierobežojumi

Piekrītot šī Līguma noteikumiem, jūs saprotat un atzīstat, ka:

5.1. Pušu attiecībām saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu bezatlīdzības kārtībā netiek piemēroti normatīvo aktu par patērētāju tiesību aizsardzību noteikumi.

5.2. Piekļuve Vietnei un Pakalpojumam uz tās pamata tiek sniegta izmantošanai informatīvos nolūkos uz pastāvošajiem noteikumiem, sakarā ar ko jums netiek sniegtas nekādas garantijas, ka Vietne un/vai uz tās pamata sniegtais Pakalpojums atbildīs jūsu prasībām; piekļuve Vietnei vai Pakalpojumam uz tās pamata tiks nodrošināta nepārtraukti, ātri, uzticami un bez kļūdām; Saturs nevar tikt nozaudēts vai bojāts un tiks atjaunots pēc zuduma vai bojājuma; rezultāti, kuri var tikt iegūti izmantojot Pakalpojumu, būs precīzi un uzticami; kāda produkta, pakalpojuma, informācijas un Satura, kas iegūts, izmantojot Pakalpojumu, kvalitāte atbildīs jūsu vēlmēm; visas Vietnes programmnodrošinājuma kļūdas tiks izlabotas.

5.3. Tā kā Vietne tiek pastāvīgi papildināta un atjaunināta ar jaunām funkcionālajām iespējām, pakalpojuma forma un būtība var laiku pa laikam mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Tiesību subjektam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pārtraukt (īslaicīgi vai pilnībā) Pakalpojuma (vai kādas tā daļas) sniegšanu visiem Lietotājiem vai tikai jums bez iepriekšēja brīdinājuma.

5.4. Jums nav tiesību patstāvīgi vai piesaistot trešās personas:

 • bez īpašnieku iepriekšējas rakstveida atļaujas kopēt (reproducēt) jebkādā formā un veidā Tiesību subjekta Vietnes sastāvā esošās datorprogrammas un datubāzes, tostarp visus to elementus un Saturu;
 • atvērt tehnoloģiju, emulēt, dekompilēt, demontēt, atšifrēt un veikt analogas darbības ar Vietni;
 • radīt programmas produktus un/vai pakalpojumus, izmantojot Vietni un/vai uz tās pamata piedāvāto Pakalpojumu bez Tiesību subjekta iepriekšējas piekrišanas saņemšanas.

5.5. Visi Darījumi tiek veikti starp Pārdevēju un Pircēju. Tiesību subjekts nav Darījuma puse un neatbild par tā realizēšanu.

5.6. Tiesību subjekts nav nekādā veidā saistīts ar Lietotāju ievietoto Saturu, nepārbauda šāda Satura vai tā sastāvdaļu būtību, patiesumu un drošību, kā arī tā atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām, un vai Lietotājam ir nepieciešamās tiesības tā izplatīšanai un/vai izmantošanai.

Visu atbildību par šāda Satura būtību un atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām uzņemas persona, kas ir radījusi šo Saturu un/vai ievietojusi to Tiesību subjekta Vietnē.

5.7. Kopumā jums nav tiesību izmantot Vietni un/vai uz tā pamata sniegto Pakalpojumu šādiem mērķiem:

 • viltotu materiālu ievietošanai un/vai izplatīšanai;
 • pornogrāfisku materiālu ievietošanai un/vai izplatīšanai, kā arī bērnu pornogrāfisko un erotisko materiālu un intīmpakalpojumu reklamēšanai;
 • visas citas aizliegtās informācijas, tostarp ekstrēmistu materiālu, kā arī tādu materiālu izplatīšanai, kas vērsti uz personas tiesību un brīvību ierobežošanu, pamatojoties uz rasi vai nacionālo piederību, ticību, valodu un dzimumu, veicina vardarbību pret personām, kā arī necilvēcīgu attieksmi pret dzīvniekiem vai citu nelikumīgu darbību veikšanu, tostarp materiālu, kas izskaidro ieroču, narkotisko un psihotropo vielu u.c. izgatavošanas un lietošanas kārtību;
 • nepatiesas informācijas izplatīšanai, kas kaitē trešo personu godam, cieņai vai darījumu reputācijai;
 • prioritāru vai ekskluzīvu atsauču ievietošanai uz citām vietnēm;
 • citu nelikumīgu darbību veikšanai, tostarp nepilnvarotas piekļuves iegūšanai konfidenciālai informācijai, tās izplatīšanai, nelikumīgai piekļuvei datorizētajai informācijai, ļaunatūras izmantošanai un izplatīšanai, datorizētās informācijas un informācijas un telekomunikācijas tīklu glabāšanas, apstrādes un nodošanas noteikumu pārkāpšanai, azartspēļu organizēšanai, loteriju un citu stimulējošu pasākumu veikšanai, kas ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.8. Ja esat konstatējis savu tiesību un/vai interešu pārkāpumu saistībā ar nodrošināto Pakalpojumu, tai skaitā citam Lietotājam publicējot neatbilstošu Saturu, jums par to ir jāziņo Tiesību subjektam. Šajā nolūkā ir nepieciešams Tiesību subjektam nosūtīt rakstveida paziņojumu ar precīzu pārkāpuma apstākļu izklāstu un hipersaiti uz Satura vietnes adresi, saistībā ar kuru tiek pārkāptas jūsu tiesības un/vai intereses.

5.9. Jūs esat atbildīgs par visiem šajā Līgumā un/vai piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto nosacījumu pārkāpumiem, kā arī par šādu pārkāpumu sekām (tostarp visiem zaudējumiem, kas varētu rasties Tiesību subjektam vai citām trešajām personām).

5.10. Ja trešajām personām radīsies pretenzijas attiecībā uz jūsu veiktu trešo personu īpašumtiesību un/vai personīgo tiesību, kā arī normatīvajos aktos noteikto aizliegumu vai ierobežojumu pārkāpumu, jums pēc Tiesību subjekta pieprasījuma ir pienākums iziet oficiālu identifikāciju, sniedzot Tiesību subjektam notariāli apstiprinātu apstiprinājumu atrisināt radušos jautājumu paša spēkiem un par saviem līdzekļiem, norādot savus pases datus.

5.11. Sakarā ar normatīvajos aktos noteikto atbildību par nelikumīga Satura publicēšanu un piekļuves sniegšanu tam, Tiesību subjekts patur tiesības vienpusēji rediģēt vai dzēst jebkuru Saturu no Vietnes vai ierobežot tam piekļuvi.

5.12. Vairākkārtēja vai rupja šī Līguma, tostarp tajā norādīto Obligāto dokumentu noteikumu un/vai normatīvo aktu prasību pārkāpuma rezultātā Tiesību subjekts patur tiesības bloķēt piekļuvi Vietnei un uz tās pamata sniegtajam Pakalpojumam vai kā citādi ierobežot (pārtraukt) pakalpojumu sniegšanu Lietotājam ar Vietnes izmantošanu.

5.13. Ja Tiesību subjekts tiek saukts pie atbildības, vai tam tiek uzlikts sods sakarā ar jūsu veikto trešo personu tiesību un/vai interešu, kā arī normatīvajos aktos noteikto aizliegumu un vai ierobežojumu pārkāpumu, jums ir pienākums pilnā mērā atlīdzināt Tiesību subjektam šādus zaudējumus.

5.14. Tiesību subjekts norobežojas no jebkādas atbildības saistībā ar jūsu veiktajiem pārkāpumiem vai jūsu radīto kaitējumu vai zaudējumiem iepriekšminētajos apstākļos.

5.15. Jebkurā gadījumā Tiesību subjekta atbildība aprobežojas ar 10 (desmit) eiro, un šāda summa tiek maksāta tikai tad, ja ir pierādāma Tiesību subjekta vaina.

6. Paziņojumi

6.1. Jūs piekrītat saņemt no Tiesību subjekta uz e-pasta adresi, kas norādīta strādājot ar Pakalpojumu, un/vai tālruņa numuru informatīvos elektroniskos paziņojumus (turpmāk tekstā — «paziņojumi») par Pakalpojuma ietvaros veiktajiem vai ar to saistītajiem pasākumiem, tostarp par Lietotāja veiktajiem Pasūtījumiem, noformētajiem abonementiem un reklāmas akcijām.

6.2. Tiesību subjektam ir tiesības izmantot paziņojumus, lai informētu Lietotāju par Vietnes un/vai uz tās pamata sniegtā Pakalpojuma iespējām un/vai Līguma vai tajā norādīto Obligāto dokumentu noteikumu maiņu.

7. Vienošanās par elektroniskā paraksta izmantošanu

7.1. Savstarpējās attiecībās starp Tiesību subjektu un Lietotāju var tikt izmantoti elektroniskie dokumenti, kas apliecināti ar vienkāršu elektronisko parakstu.

7.2. Par vienkāršu elektronisko parakstu tiks uzskatīts elektroniskais paraksts, kas ar autorizētā Lietotāja pieteikumvārda un paroles vai Pakalpojuma izmantošanā norādītās Lietotāja elektroniskā pasta adreses (elektroniskā pasta atslēga) palīdzību apliecina, ka ir ticis izmantots tieši Lietotāja elektroniskais paraksts.

7.3. Pēc Pušu vienošanās, elektroniskie dokumenti, kas parakstīti ar vienkāršu elektronisko parakstu, tiek atzīti par vienlīdzīgiem papīra formāta dokumentiem, kuri ir parakstīti ar personīgo parakstu.

7.4. Tiesību subjekts nosaka Lietotāju, kuram atbilst parastais elektroniskais paraksts, pamatojoties uz Lietotāja izmantoto pieteikumvārdu un paroli, kas norādīta reģistrācijas un/vai autorizācijas Vietnē laikā, – jebkādu ar Servisa izmantošanu saistītu darbību gadījumā, pamatojoties uz Lietotāja izmantoto e-pasta adresi, ja Tiesību subjekts saņem paziņojumus no šādas adreses.

7.5. Visas darbības, kas veiktas ar parasta elektroniskā paraksta palīdzību, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktajām darbībām.

7.6. Lietotājs apņemas ievērot elektroniskā paraksta atslēgas konfidencialitāti. Kopumā, Lietotājam nav tiesību nodot trešajām personām savu pieteikumvārdu un paroli vai sniegt piekļuvi savam e-pastam, un tas ir pilnībā atbildīgs par to saglabāšanu un individuālo izmantošanu, patstāvīgi izvēloties glabāšanas un piekļuves tiem ierobežošanas veidu.

7.7. Nepilnvarotas piekļuves pieteikumvārdam un parolei, to zuduma vai atklāšanas trešajām personām gadījumā, Lietotājs apņemas nekavējoties paziņot par to tiesību subjektam, nosūtot e-pastu no e-pasta adreses, kas norādīta Pakalpojuma izmantošanai.

7.8. E-pasta, kurš tika norādīts Pakalpojuma izmantošani, zuduma vai nepilnvarotas piekļuves tam gadījumā, Lietotājam ir pienākums nekavējoties apmainīt šādu adresi uz jaunu un paziņot par šo faktu Tiesību subjektam, nosūtot tam elektronisku paziņojumu no jaunās e-pasta adreses.

8. Citi noteikumi

8.1. Lietotājs patstāvīgi nosaka noteikumus un kārtību, kādā tiek izmantotas Vietnes un/vai uz tās pamata izmantojamā Pakalpojuma funkcionālās iespējas, kas nekādā veidā nedrīkst būt pretrunā šim Līgumam.

8.2. Piemērojamie normatīvie akti. Šim Līgumam, tā slēgšanas un izpildes kārtībai, kā arī jautājumiem, kuri netiek atrunāti šajā Līgumā, tiek piemērotas spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

8.3. Šķīrējtiesa. Visi Līgumā noteiktie vai ar to saistītie jautājumi tiek izskatīti tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.4. Grozījumi. Šo Līgumu drīkst grozīt vai izbeigt tikai Tiesību subjekts vienpersoniski, par to iepriekš nebrīdinot Lietotāju un bez jebkādas kompensācijas izmaksas saistībā ar to.

8.5. Līguma redakcija. Šī Līguma spēkā esošā redakcija ir ievietota Tiesību subjekta Vietnē un pieejama tīmekļa vietnē https://arbuz.lv/lv/help/rules-provision-of-information-services-5.html.

Tiesību subjekta rekvizīti :

arbuz.lv SIA
LV40003384623
Puškina iela 1-1, Rīga, LV-1050, Latvija2017. gada 1. augusta redakcija